ochrana osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Europského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej tiež ako „GDPR“) je Spoločnosť.
 2. Kontaktné údaje na Spoločnosť sú: Skrášľovací spolok Partizánske, o.z., so sídlom Pribinova 23, 958 03 Partizánske, SR, telefónny kontakt: +421 905 714 841, email: kontakt@batovany.eu
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú môžeme priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na nejaký identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokálne údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Spoločnosť spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov – kupujúcich, potenciálnych zákazníkov (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 5. Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:
  1. meno,
  2. priezvisko,
  3. bydlisko,
  4. e-mailová adresa,
  5. kontaktné telefónne číslo,
  6. cookies,
  7. číslo účtu,
  8. obchodné meno,
  9. IČO.
 6. Pri prihlásení sa k odberu noviniek, aktuálnych informácii a akcii predávajúceho dotknutá osoba vyjadruje Spoločnosti súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledovných dní:
  1. odo dňa ich poskytnutia alebo
  2. od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“).

  Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:

  1. prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu s novinkami,
  2. prostredníctvom žiadosti odoslanej na kontakt@batovany.eu
 7. Spoločnosť po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
 8. Spoločnosť vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 9. Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť spoločnosti príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.
 10. Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:
  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu kontakt@batovany.eu od spoločnosti vyžadovať
   1. od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
   2. presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie,
   3. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   4. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
   6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  2. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na kontakt@batovany.eu u spoločnosti namietať voči
   1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
   2. využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   3. poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,
   4. jej profilovaniu s využitím cookies,
 11. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:
  1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
  3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 12. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
 13. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku všeobecných obchodných podmienok platia pre všetky dotknuté osoby primerane.
 14. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
  1. Slovenská pošta, a.s..